Coördinatie- en voorbereidingsbesluit voor Windmolen Plantion

16 oktober 2020

Er is een coördinatie- en voorbereidingsbesluit genomen door de gemeente Ede.

Stappen in verband met voorbereiding vergunningsaanvraag
We maken op dit moment een gedetailleerd plan om op basis daarvan bij de gemeente Ede een vergunning aan te vragen voor Windmolen Plantion. Voor de realisatie van Windmolen Plantion is ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Om de vergunningprocedure die nog volgt voor alle betrokkenen overzichtelijker te maken, heeft de gemeente Ede daarom een coördinatiebesluit genomen. Ook is er een voorbereidingsbesluit genomen door de gemeente.

Coördinatiebesluit
Het coördinatiebesluit zorgt ervoor dat de vergunning, het bestemmingsplan en eventuele andere in het coördinatiebesluit opgenomen besluiten zoveel mogelijk tegelijkertijd in procedure kunnen worden gebracht. De ontwerpvergunning en het ontwerpbestemmingsplan liggen dan tegelijkertijd ter inzage zodat iedereen deze stukken kan lezen en hierover hun mening (zienswijze) aan de gemeente kan geven.

Als een organisatie of persoon in een latere fase beroep bij de rechter zou willen instellen tegen één of meerdere besluiten, kan deze organisatie of persoon dat beroep rechtstreeks indienen bij de Raad van State. Dankzij het coördinatiebesluit hoeft tegen de vergunning dan niet eerst beroep te worden ingesteld bij de rechtbank. De persoon of organisatie die beroep wil instellen moet wel tijdig een zienswijze hebben ingediend. Ook maakt het gelijktijdig ter inzage leggen van het bestemmingsplan en de vergunning het naar verwachting mogelijk dat beroepen tegen deze besluiten in één en dezelfde zitting bij de Raad van State behandeld kunnen worden.

Voorbereidingsbesluit
Verder is er een voorbereidingsbesluit genomen door de gemeente Ede. Hiermee wordt de huidige situatie rondom de beoogde locatie van de windmolen als het ware ‘bevroren’, totdat het nieuwe bestemmingsplan van kracht is. Vergunningsaanvragen die wel passen binnen het bestaande bestemmingsplan, maar niet binnen het nieuwe bestemmingsplan en die worden ingediend nádat het voorbereidingsbesluit van kracht is kunnen dan (ondanks dat ze passen binnen het bestaande bestemmingsplan) toch door de gemeente worden aangehouden.

Meer informatie over coördinatie- en voorbereidingsbesluit
Meer informatie over het voorbereidingsbesluit leest u hier. De stukken die horen bij het besluit van de gemeenteraad, vindt u hier (bij agendapunt BV10).